Niveler

Masë rrafshuese me bazë çimentoje të bardhë dhe gëlqere. Shërben për rrafshim të mureve të brendshëm dhe tavaneve, paraprakisht të suvatuara me llaç (çimento, gips, gëlqere), si dhe pllaka ngagips-kartoni.

Përmbajtja duhet të përzihet me 6-7 litra ujë për 25 Kg. Materiali duhet të jetë pa kokërriza dhe aplikohet me rrafshuese metali, miminum 1mm trashësi. Kohëzgjatja e përpunimit është 50-60 min. Lagështia e bazamentit duhet të jetë nën 2.5%.

Sipërfaqja ku do të aplikohet duhet të jetë të fortë, e pastrër dhe e thatë, pa pluhur, yndyra ose elemente tjera që që mund të pengojnë lyerjen efektive. Temperatura e preferuar për aplikimin e llaqitështë prej +5°C deri +35°C.


Produkti duhet të ruhet në vend të mbyllur dhe të thatë, në temperature optimale, pa lagështi dhe ngrica dhe të mos ekspozohet në diell.

Në kushtet e ruajtjes sipas udhëzimeve, produkti ka afat përdorimi 6 muaj

25 kg

produktet tona

Lloje të ndryshme të gjitësave për pllaka, blloka, ngjitës special the termo rezistues

Fasada të dimensioneve të ndrsyshme me paketim të butë dhe të fortë

Baza

Baza dhe betonkontakt i cilësisë së lartë i paketuar sipas standardeve europiane 

Ngjyra

Ngjyrë dispersive e kualitetit të lartë në bazë të rrëshirës
artificiale

LLaqe

Llaqe dhe nivelizues tjerë të cilësisë së lartë, i gatshëm për përdorim sipas standarveve